Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju (KMP Jastrzębie-Zdrój) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na podstawie art. 7 ppkt 2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848 z dn. 8.08.2019 r.) alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.. z 2019 rpoz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.. z 2017 rpoz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. KMP w Katowicach zapewnia taką możliwość na przyjętych ogólnie zasadach, o których mowa w dziale dotyczącym dostępności komunikacyjnej.

 

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Halina Semik, adres poczty elektronicznej halina.semik@jastrzebie.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 542 10 lub 798 030 142. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Śląskiej 12. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ścianie budynku od strony ul. Śląskiej, napisem „Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju” na zadaszeniu nad głównym wejściem do budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku, przy głównym wejściu do budynku.

Aby dojść do wejścia głównego należy z ul. Śląskiej wejść na parking przed budynkiem, wejście znajdować się będzie po lewej stronie. Wejście to znajduje się powyżej poziomu parkingu, prowadzą do niego 2 stopnie oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajdujący się po prawej stronie schodów. Wejście główne prowadzi do poczekalni dla interesantów.

W poczekalni, na wprost wejścia znajduje się punkt recepcyjny, czynny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 12.00. Poza tymi godzinami interesanci obsługiwani są przez Zastępcę Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, urzędującego za szybą, po prawej stronie od wejścia do poczekalni. Personel punktu recepcyjnego oraz Zastępcy Dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci ze szczególnymi potrzebami nie poruszają się po obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Obsługiwani są w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Wejście do tego pomieszczenia znajduje się po lewej stronie od wejścia do poczekalni. Interesanci wprowadzani są do tego pomieszczenia przez funkcjonariusza lub pracownika Policji, który załatwia ich sprawę. Dostęp do tego pomieszczenia jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Śląskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Halina Semik, adres poczty elektronicznej halina.semik@jastrzebie.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 542 10.

Powrót na górę strony