Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Data publikacji 10.02.2023

Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora Kancelarii Tajnej Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

KMP Jastrzębie-Zdrój poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTORA

Kancelarii Tajnej Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymiar etatu – 1 etat

liczba stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy : Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju ul. Śląska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju w zakresie dokumentacji zawierające informacje niejawne na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz przygotowywanie dokumentów niejawnych, znajdujących się w kancelarii, celem przekazania do składnicy akt.

 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w postaci rejestrów, dzienników, wykazów, książek doręczeń.

 3. Rejestracja aktów prawnych zawierających informacje niejawne oraz bieżąca aktualizacja dziennika przepisów.

 4. Sprawdzanie poprawności sporządzania dokumentów niejawnych przeznaczonych do wysłania
  i zwracanie ich wykonawcom merytorycznym do uzupełnienia w przypadku, gdy nie spełniają określonych wymogów.

 5. Zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym, znajdującym się w Kancelarii Tajnej.

 6. Sporządzanie wykazów dokumentów niejawnych pobranych z Kancelarii Tajnej przez policjantów
  i pracowników w zawiązku z realizacją zadań służbowych w celu rozliczenia dokumentów
  z dziennikiem korespondencyjnym. Coroczne rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych, w celu sprawdzenia stanu ewidencyjnego dokumentów niejawnych ze stanem faktycznym.

 7. Przeprowadzanie instruktaży dla policjantów i pracowników jednostki dotyczących sporządzania, obiegu i ochrony informacji niejawnych.

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca jednozmianowa w systemie 8 godzinnym (w godzinach od 7.30 do 15.30). Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, praca przy komputerze-powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w środowisku biurowym przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Wymuszona pozycja ciała–siedząca. Na stanowisku istnieje praca w szczególnych warunkach – przechowywanie materiałów archiwalnych, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Usytuowanie stanowiska pracy: Wejście do budynku KMP Jastrzębie-Zdrój mieszczącego się przy ul. Śląskiej 12 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w Kancelarii Tajnej Zespołu ds OIN znajduje się na II piętrze (brak windy). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania schodów – brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

N i e z b ę d n e:

 

Wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w pracy administracji publicznej

 • znajomość przepisów dot. ochrony informacji niejawnych

 • umiejętność: stosowania odpowiednich przepisów, szybkiego uczenia się, współpracy, komunikowania
  się, obsługi urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą „ściśle tajne”,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • CV i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego ,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zgodnie ze stawianymi wymaganiami)

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa,

Termin składania dokumentów:

do dnia 17 lutego 2023 r.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (za datę wpływu dokumentów przyjmujemy datę stempla pocztowego) na adres:

Komenda Miejska Policji 44-335 Jastrzębie – Zdrój ul. Śląska 12

Zespół Kadr i Szkolenia (pokój 204 tel. 324787319)

Inne informacje :

- wynagrodzenie zasadnicze: nie mniej niż 3271,46 złotych brutto miesięcznie,

- przewidywane zatrudnienie od dnia 01 marca 2023 roku,

- oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KMP Jastrzębie– Zdrój, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji, brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji,

- złożone dokumenty nie będą odsyłane,

- zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

 

Powrót na górę strony