Ochrona danych

Szanowna Pani/Szanowny Panie

 

W związku z wejściem w życie:

 

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

 

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju:

 

adres: ul.Śląska 12, 44-335 Jastrzebie-Zdrój

email: komendant@jastrzebie.ka.policja.gov.pl

 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD):

 

  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest  sierż. szt. Łukasz Baran – tel. 47 85 542 17, e-mail: iod@jastrzebie.ka.policja.gov.pl

  2. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest nadkom. Aneta Zacharjasz – tel. 47 85 543 66, e-mail: iod@jastrzebie.ka.policja.gov.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

 

W KMP w Jastrzebiu-Zdroju dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę

2016/680:

 

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

 

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

 

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia

danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby,

w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony