Skargi i wnioski

Informacja dotycząca przyjmowania skarg na działalność Policji

Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju, a w razie jego nieobecności I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju lub osoba przez niego upoważniona przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zgłaszających, zapisy na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji w Jastrzębiu-Zdroju lub jego Zastępcą przyjmuje telefonicznie sekretariat Komendanta w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu  47 85 542 12.

W Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30 skargi i wnioski od obywateli przyjmują przełożeni policjantów, których skarga dotyczy lub koordynator ds. skarg. Po godzinie 15.30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy skargi i wnioski przyjmują osoby pełniące dyżur z ramienia kierownictwa, a w przypadku ich nieobecności dyżurny jednostki Policji lub osoba przez niego wyznaczona.

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są codziennie od godziny 7.30 do godziny 15.30 w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz w pozostałych godzinach przez Dyżurnego Komendy lub jego Zastępcę.

Ponadto skargi i wnioski można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju ul. Śląska 12 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

komendant@jastrzebie.ka.policja.gov.pl

Skarga lub wniosek złożony w formie pisemnej powinien zawierać: imię i nazwisko oraz podpis osoby wnoszącej skargę, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, numer domu, numer mieszkania). Skargi nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.


 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
centrala  (+ 48) 22 55 17 700
fax.  (+ 48) 22 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
telefon: (+ 48) 22 55 17 760, (+ 48) 22 55 17 811
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w  godzinach od  9.00 do 15.00


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od  9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Kontakt:

ul. Śląska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 47 85 542 12 w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 (w poniedziałki w godzinach 12.00 do 17.00) faks numer  47 85 542 44

 

Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Śląska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane inspektora ochrony danych na stronie internetowej KMP Jastrzębie-Zdrój, kontakt e-mail: iod@jastrzebie.ka.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku na podstawie przepisów: art.6 ust.1 lit.c ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia powtarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Powrót na górę strony